Close Menu

F.A.Q.

Wat houdt het fasensysteem in?

De NBBU CAO bestaat uit 4 fases. Wanneer u voor het eerst voor ons gaat werken, start u in fase 1. Deze fase duurt 26 weken. Dit kan bij één maar ook bij meerdere opdrachtgevers zijn. Alleen de gewerkte weken tellen mee voor de fasentelling. Werkt u niet wekelijks dan kan fase 1 uitgerekt worden over een langere tijd, bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar. Bereikt u de beoogde 26 gewerkte weken, dan stroomt u automatisch door naar fase 2.

Fase 2 duurt 52 weken. Elke week dat u werkt telt mee als gewerkte week en telt dus mee voor de telling van 52 weken. Wanneer fase 2 is doorlopen, stroomt u door naar fase 3.

In fase 3 heeft u recht op een contract voor bepaalde tijd. Of u daadwerkelijk een contract voor bepaalde tijd aangeboden krijgt, is onder andere afhankelijk van uw werkplek en het aantal uren dat u voor ons werkt. In fase 3 kunt u maximaal 6 contracten in een periode van 4 jaar krijgen.

Na fase 3 volgt fase 4 en heeft u recht op een contract voor onbepaalde tijd. Oudstanding gaat alleen bij hoge uitzondering een fase 4 contract met u aan.

In fase 1, 2 en 3 geldt dat de telling opnieuw begint in fase 1 als u langer dan 26 weken niet heeft gewerkt.

Voor het volledige overzicht en uitleg van het fasensysteem verwijzen we u naar de NBBU CAO.

Hoe kan ik een exemplaar van de NBBU cao krijgen?

U kunt hier een versie van de NBBU CAO downloaden.

Mag ik werken naast mijn VUT, WIA of andere uitkering?

Ja, u mag werken. Echter, afhankelijk van de regeling waar u onder valt, kunt u veel bijverdienen of wordt u direct gekort. Vaak is de CAO van uw laatste werkgever bepalend. Ervaring leert dat men naast een VUT-uitkering tussen de 10-30% mag bijverdienen. Wij raden u aan bij de uitkerende instantie (UWV, ABP,PGGM etc.) te informeren naar uw persoonlijke situatie. Vaak worden WW en WIA uitkeringen op maandbasis beoordeeld.

Op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, gelden er andere regels. U mag dan onbeperkt bijverdienen en valt dan in een gunstiger belastingtarief. Op de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie na, vervallen alle sociale lasten.

Word ik gekort op mijn AOW als ik via Oudstanding ga werken?

U mag onbeperkt bijverdienen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U wordt niet gekort op uw AOW of pensioen. Ontvangt u een partnertoeslag? Dan kunt u hierop gekort worden. Voor meer informatie over partnertoeslag kunt u kijken op: www.svb.nl.

Onder welke cao val ik als ik voor Oudstanding ga werken?

Als u voor Oudstanding gaat werken, valt u onder de NBBU CAO. De NBBU is de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, een brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 680 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche.

De NBBU schrijft voor dat wij met betrekking tot de hoogte van uw loon de cao van de inlener dienen te volgen. Het salaris is daarmee afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor u gaat werken.

Wat zijn de verdiensten als ik via Oudstanding ga werken?

De verdiensten verschillen per opdrachtgever en zijn uiteraard ook afhankelijk van de functie die u gaat verrichten. Van invloed zijn: de CAO van de opdrachtgever, inhoud van de functie, niveau van de functie, werktijden, leeftijd en ervaring. Wanneer wij een functie aan u voorleggen, zullen wij ook de verdiensten met u doornemen. Uiteraard zijn de verdiensten nooit lager dan het wettelijk minimumloon.

Heb ik recht op heffingskorting?

De heffingskorting is een vermindering van de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting.

De loonheffingskorting wordt bij Oudstanding standaard niet doorberekend. Indien u wel gebruik wilt maken van de loonheffingskorting, dan dient u dit zelf schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u bij uw inschrijving aangeven op het inschrijfformulier. U heeft maar één keer recht op heffingskorting. Dus heeft u naast uw werk via Oudstanding ook andere inkomsten dan zal bij deze inkomstenbron waarschijnlijk al rekening gehouden worden met heffingskorting.

Bent u AOW-gerechtigd? Dan wordt er bij uw AOW al rekening gehouden met de heffingskorting. U dient op uw inschrijfformulier dus aan te geven dat u de heffingskorting niet bij Oudstanding wil laten toepassen.

Hoe zit het met verzekeringen als ik via Oudstanding ga werken?

Tijdens het werk bent u uiteraard gewoon verzekerd en valt u onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever.

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om uw reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere bedrijven vergoeden de kosten van bus, trein en tram.

Of en hoeveel reiskosten u ontvangt is afhankelijk van de reiskostenregeling die bij de opdrachtgever geldt. Op het moment dat er een nieuwe opdracht met u besproken wordt, zal worden doorgegeven of u wel of geen reiskosten ontvangt.

Heb ik recht op vakantiegeld en wanneer wordt dit uitbetaald?

Naast het bruto uurloon heeft u recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over uw bruto uurloon en zijn opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim en feestdagentoeslag. Daaroverheen ontvangt u vakantiegeld (8%).

De reserveringen kunt u opvragen als u een dag vrij neemt of wanneer u op vakantie gaat. In de maand mei wordt het vakantiegeld automatisch aan u uitbetaald. De opbouw van uw reserveringen kunt u terug vinden op uw loonspecificatie.

Bouw ik bij Oudstanding pensioen op?

Indien u voor ons in fase 2 werkt en jonger dan 67 jaar bent, dan bouwt u via Oudstanding automatisch pensioen op. U hoeft uzelf hiervoor dus niet zelf aan te melden. Het pensioenfonds kent twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling.

De basisregeling start vanaf fase 2 (na 26 gewerkte weken). In deze fase wordt er geen premie ingehouden op je loon. Oudstanding betaalt als uw werkgever 2,6% premie over het bruto-uurloon, verminderd met de uurfranchise.

De plusregeling gaat in vanaf fase 2B (na 78 gewerkte weken). In deze fase wordt er een percentage (afhankelijk van uw leeftijd) ingehouden op uw loon. Naast het bedrag dat u zelf spaart, betaalt Oudstanding ook nog 8%.

Oudstanding is verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. PVF Achmea voert namens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stipp) de regeling uit. Voor meer informatie: www.stippensioen.nl.

Hoe moet ik mijn gewerkte uren doorgeven?

In de regel doen wij dat voor u. Bij sommige opdrachten vragen wij u dat echter via de e-mail te doen. 

Hoe vaak ontvang ik een loonspecificatie?

In de weken dat u voor ons gewerkt heeft ontvangt u van ons op zondag een loonspecificatie per e-mail.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn loonspecificatie?

Voor vragen over uw salaris of uw loonspecificatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verloning & Facturatie. Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 020-799 09 49.

Wanneer en hoe ontvang ik mijn jaaropgave?

Ieder jaar in februari ontvangt u automatisch uw jaaropgave van Oudstanding. Deze jaaropgave kunt u digitaal inzien via Mijn Oudstanding, net zoals uw loonspecificaties. Als u uw loonspecificaties van ons via de post ontvangt, dan zal uw jaaropgave ook per post aan u worden verstuurd.

Wanneer wordt mijn salaris betaald?

De salarisadministratie wordt wekelijks uitgevoerd. Peildatum voor de verloning is dinsdag 12.00 uur. Komt uw werkbriefje later binnen, dan verschuift deze automatisch één week naar de eerstvolgende salarisverwerking.

De salarisverwerking wordt op donderdag uitgevoerd en uw salaris staat binnen vijf werkdagen op uw rekening. Bij feestdagen zoals Pasen, Pinksteren ect. zijn de banken dicht en zal de betaling een dag later plaatsvinden.

Heb ik ook recht op vakantiegeld?

Naast het bruto uurloon heeft u recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over uw bruto uurloon en zijn opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim en feestdagentoeslag. Daaroverheen ontvangt u vakantiegeld. De reserveringen vraagt u op als u een dag vrij neemt of wanneer u op vakantie gaat. In de maand mei krijgt u automatisch u vakantiegeld uitbetaald. In fase 3 bouwt u geen reserveringen op voor kort verzuim en feestdagen. De opbouw van uw reserveringen kunt u terug vinden op uw loonstrook. Indien u langer dan 6 weken niet voor ons heeft gewerkt, dan worden uw reserveringen automatisch aan u uitbetaald. 

Wat zijn reserveringen en hoe kan ik deze laten uitbetalen?

Naast uw bruto uurloon heeft u ook recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over uw bruto uurloon en zijn (afhankelijk van de fase waarin u werkt) opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim, feestdagentoeslag en vakantiegeld (8%). De reserveringen kunt u opvragen als u een dag vrij neemt of wanneer u op vakantie gaat.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei automatisch aan u uitbetaald. De opbouw van uw reserveringen kunt u terug vinden op uw salarisspecificatie. Indien u langer dan 6 weken niet voor ons heeft gewerkt, dan worden uw reserveringen automatisch aan u uitbetaald.

Wat moet ik doen als ik ziek word?

Bij ziekte of calamiteiten wordt u geacht uzelf vóór 9.30 uur ziek te melden bij het bedrijf waar u via Oudstanding werkzaam bent én bij Oudstanding. U kunt uzelf telefonisch ziekmelden bij onze Servicedesk via telefoonnummer 020-7990949 of door een mail te sturen aan verzuim@oudstanding.nl.

U kunt zich uiterlijk tot de derde ziektedag bij ons ziekmelden. Een te late ziekmelding wordt door ons niet in behandeling genomen. Daarmee vervalt dus ook uw recht op een eventuele ziektewetuitkering.

Heb ik recht op ziekengeld?

Of u recht heeft op ziektegeld is van meerdere factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de duur van uw ziekteperiode, uw laatst gewerkte dag en of u uw ziekmelding tijdig aan ons heeft doorgegeven. Wie uw ziektegeld betaalt (Oudstanding of het UWV) hangt af van de fase waarin u op het moment van ziekte werkzaam bent.

Bent u op het moment van ziekte werkzaam in fase 1 of 2? Dan melden wij u in de meeste gevallen ziek bij het UWV. Zij berekenen het dagloon waar u tijdens uw ziekteperiode recht op heeft. Het UWV betaalt 70% van dit dagloon en Oudstanding vult dit aan met 20%.

Bent u op het moment van ziekte werkzaam in fase 3 of 4? Dan betaalt Oudstanding uw ziektegeld. Dit bedraagt 90% van het gemiddelde loon van de voorgaande 13 weken.

De betaling van het ziektegeld stopt als u bent hersteld. U heeft recht op maximaal 52 weken ziektegeld. Bent u AOW-gerechtigd? Dan heeft u recht op maximaal 13 weken ziektegeld.

Wat gebeurt er met mijn reserveringen als ik stop met werken?

Uw reserveringen worden automatisch aan u uitbetaald als u stopt met werken. Ook als u langer dan 6 weken niet voor ons heeft gewerkt worden uw reserveringen aan u uitbetaald. Het gaat hierbij om alle opgebouwde reserveringen, inclusief vakantiegeld.

Inschrijven
Op zoek naar tijdelijk, vast of oproepwerk en bent u flexibel inzetbaar? Schrijf u hier in
Inschrijven
Vacatures
Kijk hier voor een overzicht van onze actuele vacatures
Vacatures
Contact
Vragen? Neem contact met ons op
Contact